امنیت سایبری سازمانی چیست؟ تعریف و بهترین شیوه ها

در سال 2013، یاهو یک نقض داخلی داده داشت که هدف 3 میلیارد حساب. این شرکت به طور عمومی اعلام کرد که این حادثه در طول فرآیند خرید توسط Ve...

ادامه مطلب