زنان در فناوری: امبر اوگلزبی

یک مدیر سیستم پشتیبانی Nexcess در ارتباط با پدرش در زمینه فناوری، کمک به مشتریان تا جایی که می تواند و یادگیری سؤال پرسیدن. امبر اوگلزب...

ادامه مطلب