5 نکته مهم امنیتی در ماه آگاهی ملی امنیت سایبری

ماه آگاهی ملی امنیت سایبری از وب مایع مبارک! امسال ، پیام اصلی CISA (امنیت سایبری و امنیت زیرساخت Agency) و NCSA (اتحاد ملی امنی...

ادامه مطلب